Lokalitetsundersøkelser

Kolos%20aqua%20fiskeannlegg%20sj%C3%B8

Lokalitetsundersøkelser


En lokalitetsundersøkelse dokumenterer hvilke miljøforhold som finnes på den aktuelle lokaliteten, som vind, strøm, bølger, dønninger og ising.

Lokalitetsundersøkelser og oppdateringer skal foretas av inspeksjonsorgan som er akkreditert til å foreta lokalitetsundersøkelser, jf. NYTEK § 7. 
 

Lokalitetsrapporten beskriver ekstremverdier med returperiode på 10- og 50 år for strøm og bølger. Dette krever vurdering av lokal meteorologi (vind) og oseanografiske forhold (strøm, bølger og ising).


Lokaliteter skal undersøkes og beskrives ut fra topografi og eksponeringsgrad i form av parametere, som skal danne grunnlag for beregning av miljølaster på et anlegg.

Målinger skal gjennomføres på tom lokalitet. Det vil si på en lokalitet uten anlegg, dersom mulig. Når målingene er foretatt med anlegg på lokaliteten, skal dette tas hensyn til når man fastsetter miljøparameterne.

Alle vurderinger som gjøres under lokalitetsundersøkelsen, skal dokumenteres.

Krav til lokalitetsundersøkelse er beskrevet i NYTEK kap. 3 og NS9415:2009, kapittel 5.
 
 
Se mer...

Har du behov for lokalitetsundersøkelser og ønsker å vite mer?

TA KONTAKT

ANDRE TJENESTER INNEN AKVAKULTUR SJØ