Fortøyningsanalyse

Fortøyningsanalyse 


En fortøyningsanalyse er en matematisk beregning av den ønskede fortøyningen, for å finne lastene fortøyningen blir utsatt for og hvilke laster fortøyningen påfører andre komponenter.

Kolos Aqua bruker programvaren AquaSim til disse analysene.

En fortøyningsanalyse vurderer blant annet bruddlast i tau, utmattingstid for kjettingkomponenter, og holdekraft i fjellbolter og anker. NS 9415 stiller krav til lastkombinasjoner, returperioder, materialfaktorer og sikkerhetsfaktorer som skal brukes.

Før fortøyning legges ut, skal det foretas en fortøyningsanalyse i samsvar med krav fastsatt i NS-9415:2009 av et inspeksjonsorgan akkreditert for å foreta fortøyningsanalyser, jf. § 7.

Fortøyningsanalyse kan ikke foretas før det foreligger en lokalitetsundersøkelse, jf. § 9.
 
Se mer...
Kolos%20aqua%20fiskeoppdrett%20sj%C3%B8%204
Kolos%20aqua%20fiskeoppdrett%20sj%C3%B8%202

Fortøyningsanalysen skal:


a) Inneholde en vurdering som viser at fortøyningen samsvarer med krav fastsatt i NS-9415:2009

b) Bygge på resultatene fra lokalitetsundersøkelsen

c) Ta hensyn til det flytende akvakulturanlegget som skal plasseres på lokaliteten

d) Dokumenteres skriftlig

Fortøyning til flytende akvakulturanlegg skal legges ut og være i samsvar med krav oppstilt i fortøyningsanalysen, til enhver tid.

Avvik fra fortøyningsanalysen må dokumenteres og påføres fortøyningsrapporten. Ved vesentlige avvik må det gjøres en ny fortøyningsanalyse.

Det må gjøres en ny fortøyningsanalyse ved endringer av anlegget, dersom de endringene har betydning for lastene som overføres fra anlegg til fortøyning.
 
Se mer...

Har du behov for fortøyningsanalyse og ønsker å vite mer?

TA KONTAKT

ANDRE TJENESTER INNEN AKVAKULTUR SJØ