Anleggsinspeksjon og anleggssertifikat

Anleggssertifikatet skal bidra til å forebygge rømming av fisk fra flytende akvakulturanlegg, ved å sikre forsvarlig teknisk standard på anleggene

Anleggsinspeksjon og anleggssertifikat


Anleggssertifikat er en bekreftelse fra akkreditert inspeksjonsorgan om at et flytende oppdrettsanlegg, som nyttes i oppdrettsvirksomhet, holder et forsvarlig teknisk nivå.

Alle flytende akvakulturanlegg skal ha anleggssertifikat utstedt av akkreditert inspeksjonsorgan, jf. § 7. Anleggssertifikatet utstedes for ett flytende akvakulturanlegg på én lokalitet.

Akvakulturanlegg som ikke har anleggssertifikat kan ikke brukes til akvakultur. For nye akvakulturanlegg som legges ut, skal anleggssertifikat være utstedt før anlegget tas i bruk.

Vilkår for å få anleggssertifikat er beskrevet i NYTEK §25.
 
Se mer...
Kolos%20Aqua%20fiskeoppdrett%20sj%C3%B8
Kolos%20aqua%20akvakultur

Før anleggssertifikat kan utstedes:


a) Må nødvendige produktsertifikat jf. § 20 og hovedkomponentbevis jf. § 15 foreligge

b) For flåte må det vurderes om det er nærhet eller forbindelse mellom flåte og det øvrige anlegg som nevnt i § 3, 2. ledd

c) Lokalitetsrapport, fortøyningsanalyse og rapport etter fortøyningsinspeksjon må foreligge

Anleggssertifikatet kan ikke utstedes før det er foretatt en fysisk inspeksjon av det flytende akvakulturanlegget, som sertifikatet gjelder for. 
 
Se mer...

Ved gjennomgangen skal det verifiseres at:


a) Hovedkomponentene og ekstrautstyret er i forsvarlig teknisk stand

b) Hovedkomponentene passer sammen, og er montert i henhold til brukerhåndbøkene

c) Ekstrautstyr er montert forsvarlig og i samsvar med brukerhåndbøker

d) De aktuelle hovedkomponentene tåler miljølastene på lokaliteten. Dette skal vurderes ut fra lokalitetsundersøkelsen og produktsertifikat, eller hovedkomponentbevis

Anleggssertifikatet utstedes med 5 års gyldighet iht. NYTEK-forskrift samt NS9415:2009.


 
Se mer...
Kolos%20aqua%20fiskeoppdrett%20sj%C3%B8%201

Har du behov for anleggsinspeksjon og anleggssertifikat?

TA KONTAKT

ANDRE TJENESTER INNEN AKVAKULTUR SJØ