Akvakultur Sjø (old)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In scelerisque eros non sem ornare, sit amet feugiat ipsum porta.

Lokalitetsundersøkelser


En lokalitetsundersøkelse dokumenterer hvilke miljøforhold som finnes på den aktuelle lokaliteten, det være seg vind, vannstrøm, bølger, ising, bunntopografi (dybdekart) og bunnsedimenter.

Lokalitetsrapporten beskriver også ekstremverdier for hhv. 10 år og 50 år returperiode for strøm og bølger, hvilket krever ekspert vurdering av lokal meteorologi (vind), oseanografiske forhold (strøm, bølger og ising) og bunnforhold. 

Lokalitetsundersøkelsen utføres i forkant av at oppdrettsanlegget plasseres på lokaliteten. Lokalitetsrapporten danner videre grunnlag for styrkeberegning av det flytende akvakulturanlegget og dets fortøyninger. Ved arealutvidelse av en lokalitet må det utføres en oppdatering av eksisterende lokalitetsundersøkelse slik at det utvidede arealet omfattes av undersøkelsen.

Kolos Aqua benytter data fra metrologiske værstasjoner i sine beregninger, og utfører egne ekstremverdianalyser og langtidsstatistikk fra disse værstasjonene.
 
Se mer...

Fortøyningsanalyse 


En fortøyningsanalyse er en matematisk beregning av den ønskede fortøyningen, for å finne lastene fortøyningen blir utsatt for.

En fortøyningsanalyse vurderer bl.a. bruddlast i tau, utmattingstid for kjetting-komponenter og holdekraft i fjellbolter og anker. NS 9415 stiller krav til lastkombinasjoner, returperioder, materialfaktorer og sikkerhetsfaktorer som skal brukes.

Fortøyningskonfigurasjonen tegnes opp i AquaSim som en 3D-modell, og fortøyningskomponentene tildeles så materialegenskaper. AquaSim beregner deretter ut lastene fortøyningen utsettes for, ved å påføre fortøyningen strøm, bølger og vind slik de er beskrevet i lokalitetsundersøkelsen.

Resultatene fra analysen benyttes til å velge ut fortøyningskomponenter som har tilfredsstillende egenskaper for den aktuelle lokaliteten. Når fortøyningskomponentene er valgt, kan utleggingen av fortøyningen settes i gang.

Kolos Aqua utfører analyser/styrkeberegninger for alle typer fortøyninger og akvakulturanlegg, fôrflåter, brygger, småbåthavner mm.
 
Se mer...
skip%20fort%C3%B8yning%20analyse_82173389
AdobeStock_280939122

Hovedkomponentbevis


Et hovedkomponentbevis er en godkjenning av gamle hovedkomponenter som flåte og stålanlegg som ikke er produktsertifisert*, men som likevel er i god nok teknisk stand til å kunne benyttes i akvakulturaktivitet.

Hovedkomponentbevist er gyldig i 3 år fra utstedelse, med mulighet til ytterligere fornyelse hvert 3 år.  Kolos Aqua er akkreditert til å utføre slike godkjenninger (sertifiseringsoppdrag) og arbeidet omfatter:
 
 • Dokumentgjennomgang
 • Fysisk kontroll av hovedkomponent
 • Rapportering til kunde
 • Utstedelse av hovedkomponentbevis (HKB).

*Ordningen omfatter også hovedkomponenter som ER produktsertifiserte, der hovedkomponentens alder overskrider «dimensjonerende brukstid» oppgitt i produktsertifikatet.
 
Se mer...

Anleggsinspeksjon og anleggssertifikat


Anleggssertifikat er en bekreftelse fra akkreditert inspeksjonsorgan om at et flytende oppdrettsanlegg som nyttes i oppdrettsvirksomhet holder et forsvarlig teknisk nivå.

Anleggssertifikatet utstedes med 5 års gyldighet, og hjemles i Nytek-forskrift samt NS9415:2009.

Anleggssertifikatet skal bidra til å forebygge rømming av fisk fra flytende akvakulturanlegg ved å sikre forsvarlig teknisk standard på anleggene. Forskriften gjelder for enhver som driver akvakultur av fisk i flytende akvakulturanlegg i Norge. Forskriften gjelder for flytende akvakulturanlegg, for alle dets hovedkomponenter, konstruksjonsdeler i fortøyning og ekstrautstyr til slike anlegg. 
Et anleggssertifikat kan anses som en form for revisjon, og omfatter dokumentgjennomgang, teknisk / fysisk kontroll av anlegget, rapportering, avvikslukking, utstedelse av anleggssertifikat og innrapportering til fiskeridirektoratet.  
 
Se mer...

Før anleggssertifikat kan utstedes må det foreligge følgende dokumentasjon: 

 • Lokalitetsundersøkelse
   
 • Fortøyningsanalyse
   
 • Kart over fortøyningen
   
 • Liste / oversikt over fortøyningens konstruksjonsdeler
   
 • Fortøyningsrapport etter utlegginsarbeidet
   
 • Fortøyningsinspeksjon (ROV-inspeksjon eller lignende)
   
 • Produktsertifikat for hovedkomponentene (evt. hovedkomponentbevis)
   
 • Brukerhandbøker for hovedkomponenter og ekstrautstyr